Cryptocurrency signal

Cryptocurrency signal

Time Of Trade All signals are futures Support: @TOT_Support Signal Channel: @TimeOfTrade_Futures Advertising: @TOT_Advertising %100 free Сигнал криптовалюты Cryptocurrency futures Signal سیگنال ارزهای دیجیتال إشارة العملة الرقمية Dijital para b
⚠️ high risk ⚠️
4/12/2021 8:28:54 AM

4/12/2021 5:35:19 AM
⚠️Note this: If the price of bitcoin is pumped or dumped, the chances of signals breaking are very high, so before entering a signal, first check its loss, if you can not tolerate the loss, ignore it. Either enter a better area or reduce your volume. Always accept as a trader that a loss is part of this market, you can not ignore it, but with capital management you can minimize the loss, so please do your trading consciously.
⚠️به این نکنه توجه کنید: اگر قیمت بیتکوین دچار پامپ یا دامپ شود، احتمال خراب شدن سیگنالها بسیار بالا است، بنابر این قبل از ورود به یک سیگنال ، ابتدا میزان ضرر ان را برسی کنید، اگر تحمل ضرر را ندارید از ان صرف نظر کنید یا در یک ناحیه بهتر ورود کنید یا حجم خود را کاهش دهید. همیشه به عنوان یک تریدر بپذیرید که ضرر بخشی از این بازار است، شما نمیتوانید ان را نادیده بگیرید اما با مدیریت سرمایه میتوانید ضرر را کم اثر کنید، پس لطفا اگاهانه معاملات خود را 
انجام دهید.
@timeoftrade_futures
4/11/2021 8:44:24 PM
� Important:

All signals are short term ,not enter more than one percent of your assets in each position.
Cryptocurrency investments are completely risky.
Make investments wisely according to your own risk tolerance.
When the market is unstable , try not to trade immediately, wait for the pullback to reach the optimal point, in which case your profit or loss is at its best.
Whenever several signals are sent at the same time, it is better to select one signal, or divide a certain value between several signals.
If the mini-target is not touched within 5 hours after the signal is sent, we suggest you exit the trade in a favorable position. Also, if the mini-target is touched and then the price reaches the entry area, do not enter the position.

همه سیگنالها کوتاه مدت هستند، بیشتر از یک درصد از کل دارایی خود را به یک سیگنال اختصاص ندهید،سرمایه گذاری در رمز ارزها پر ریسک است، پس متناسب با تحمل ضرر خود اقدام کنید.
هنگامی که بازار بی ثبات است ، سعی کنید بلافاصله معامله نکنید ، منتظر بمانید تا پولبک به نقطه مطلوب برسد ، در این صورت سود یا زیان شما در بهترین حالت است.
هرگاه چندین سیگنال به طور همزمان ارسال می شود ، بهتر است یک سیگنال را انتخاب کنید ، یا مقدار مشخصی را بین چندین سیگنال تقسیم کنید.
اگر تا ۶ ساعت پس از صدور سیگنال ، مینی تارگت تاچ نشد، پیشنهاد میکنیم در موقعیتی مطلوب از معامله خارج شوید. همچنین اگر مینی میکرو تارگت تاچ شد و سپس قیمت به ناحیه ورود رسید بهتر است وارد پوزیشن نشوید.

https://www.instagram.com/timeoftrade_futures
4/11/2021 8:22:02 PM
�� Dear users: We put some of the signals in the free channel for free and without any restrictions. Even beginners, or those who can not afford to buy a Pro account can also use some of the signals. Therefore, you do not have to incur costs. In the Pro channel, only the number of signals and the probability of signal growth is higher, and we also try to report the probability of sending a signal 2 hours earlier. So stay on the free channel for a while, if you are sure, buy an account.
�� کاربران عزیز : ما بخشی از سیگنالها را بصورت رایگان و بدون هیچ محدودیتی در کانال فری قرار میدهیم. تا افراد مبتدی، یا افرادی که توان خرید اکانت پرو را ندارند نیز بتوانند از بخشی از سیگنالها استفاده کنند. بنابر این ، لازم نیست خود را متحمل هزینه کنید. در کانال پرو صرفا تعداد سیگنالها و احتمال رشد سیگنالها بیشتر است، و همچنین سعی میشود ۲ ساعت زودتر، احتمال ارسال سیگنال را گزارش دهیم. بنابر این مدتی در کانال فری باشید، در صورتی که اطمینان داشتید، اقدام به خرید اکانت کنید.
@tot_support
4/11/2021 8:05:05 PM
⚠️high risk⚠️
4/11/2021 8:02:03 PM
� The above post is a link exchange, the content is neither approved nor rejected.
پست فوق یک تبادل لینک است، محتوا نه تایید و نه رد میشود.
4/11/2021 11:03:09 AM
همراهان عزیز، لطفا جهت حمایت از ما، به بات زیر رفته و به ما امتیاز دهید، جهت حمایت ازما برای بهتر دیده شدن. امتیاز شما به ما انگیزه خواهد داد برای بهتر خدمات رساندن به شما همراهان عزیز.
https://tgio.net/re/dailychannelsbot?start=timeoftrade_futures
4/11/2021 6:50:49 AM

4/11/2021 5:16:44 AM
همراهان عزیز، لطفا جهت حمایت از ما، به بات زیر رفته و به ما امتیاز دهید، جهت حمایت ازما برای بهتر دیده شدن. امتیاز شما به ما انگیزه خواهد داد برای بهتر خدمات رساندن به شما همراهان عزیز.
https://tgio.net/re/dailychannelsbot?start=timeoftrade_futures
4/10/2021 8:12:39 PM
⚠️⚠Before entering any signal, check the following:
Pay attention to the type of signal, prioritize signals with strategy one.
Before entering the stop loss, pay attention, if you do not tolerate the loss, either do not enter the signal or enter near the safe point.
If after 5 to 6 hours the target is not touched, you will leave the signal in a favorable position, in which case the risk of staying in the trade is greater than leaving it.
If you later take the risk of staying in the trade, try to reduce the volume of the trade.
If multiple signals are sent at the same time, prioritize strategy one, divide the capital of one signal between them, to reduce risk.
Assign a maximum of one percent of your total assets to each signal.
Note at the end: All signals are short-term, meaning their validity is short-term.
⚠️⚠قبل از ورود به هر سیگنال موارد زیر را برسی کنید:
به نوع سیگنال توجه کنید، سیگنال های با استراتژی یک را در اولویت قرار دهید.
قبل از ورود به حد ضرر توجه کنید، اگر تحمل ضرر را ندارید یا به سیگنال ورود نکنید یا در نقاط نزدیک به نقطه امن ورود کنید.
اگر پس از ۵ تا ۶ ساعت تارگت تاچ نشد در یک موقعیت مطلوب از سیگنال خارج شوید، در این شرایط ریسک ماندن در معامله بیش از خروج از ان است.
در صورتی که پس از ان، ریسک ماندن در معامله را پذیرفتید، سعی کنید حجم معامله را کاهش دهید.
اگر چند سیگنال همزمان ارسال شد ضمن دادن اولویت به استراتژی یک، سرمایه یک سیگنال را بین انها تقسیم کنید، به دلیل کاهش ریسک.
به هر سیگنال حد اکثر یک در صد از کل دارایی خود را اختصاص دهید.
در‌ پایان دقت کنید: همه سیگنالها کوتاه مدت هستند به این معنی که اعتبار انها کوتاه است.
4/10/2021 8:06:36 PM
� Important:

All signals are short term ,not enter more than one percent of your assets in each position.
Cryptocurrency investments are completely risky.
Make investments wisely according to your own risk tolerance.
When the market is unstable , try not to trade immediately, wait for the pullback to reach the optimal point, in which case your profit or loss is at its best.
Whenever several signals are sent at the same time, it is better to select one signal, or divide a certain value between several signals.
If the mini-target is not touched within 5 hours after the signal is sent, we suggest you exit the trade in a favorable position. Also, if the mini-target is touched and then the price reaches the entry area, do not enter the position.

همه سیگنالها کوتاه مدت هستند، بیشتر از یک درصد از کل دارایی خود را به یک سیگنال اختصاص ندهید،سرمایه گذاری در رمز ارزها پر ریسک است، پس متناسب با تحمل ضرر خود اقدام کنید.
 سعی کنید بلافاصله معامله نکنید ، منتظر بمانید تا پولبک به نقطه مطلوب برسد ، در این صورت سود یا زیان شما در بهترین حالت است.
هرگاه چندین سیگنال به طور همزمان ارسال می شود ، بهتر است یک سیگنال را انتخاب کنید ، یا مقدار مشخصی را بین چندین سیگنال تقسیم کنید.
اگر تا ۵ ساعت پس از صدور سیگنال ، مینی تارگت تاچ نشد، پیشنهاد میکنیم در موقعیتی مطلوب از معامله خارج شوید. همچنین اگر مینی میکرو تارگت تاچ شد و سپس قیمت به ناحیه ورود رسید بهتر است وارد پوزیشن نشوید.

https://www.instagram.com/timeoftrade_futures
4/10/2021 6:02:02 PM
� The market is in an unstable area, it is better to manage your trading volume in the next 24 hours.
� بازار در یک ناحیه غیر پایدار است، بهتر است تا ۲۴ ساعت اینده حجم معاملات خود را مدیریت کنید.
@timeoftrade_futures
4/10/2021 7:38:02 AM
We invite you to spend the peace of music, the soul of a trader is thirsty for peace. شما را دعوت میکنیم به صرف آرامش، روح یک تریدر تشنه آرامش است. Naser Cheshmazar/ناصر چشم آذر Barane eshgh/باران عشق https://www.instagram.com/p/CNbADHlBmyr/?igshid=j22jcfescbdf
We invite you to spend the peace of music, the soul of a trader is thirsty for peace.
شما را دعوت میکنیم به صرف آرامش، روح یک تریدر تشنه آرامش است.
Naser Cheshmazar/ناصر چشم آذر
Barane eshgh/باران عشق

Wikipedia:
En:
https://b2n.ir/h05492
Fa:
https://b2n.ir/u31742
4/8/2021 10:48:25 PM
We invite you to spend the peace of music, the soul of a trader is thirsty for peace.
شما را دعوت میکنیم به صرف آرامش، روح یک تریدر تشنه آرامش است.
Naser Cheshmazar/ناصر چشم آذر
Barane eshgh/باران عشق

https://www.instagram.com/p/CNbADHlBmyr/?igshid=j22jcfescbdf
4/8/2021 10:46:53 PM

Channel Informations

Members: 13663

Last Update: 16/05/2021 20:27:35 PM

Invite Link: https://t.me/joinchat/K9NpzMxoAzY2Zjc8

Open Telegram Channel

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial