Cryptocurrency signal

Cryptocurrency signal

Time Of Trade All signals are futures Support: @TOT_Support Signal Channel: @TimeOfTrade_Futures Advertising: @TOT_Advertising %100 free Сигнал криптовалюты Cryptocurrency futures Signal سیگنال ارزهای دیجیتال إشارة العملة الرقمية Dijital para b
⚠️⚠️important:
One of the most important things that can cause you to not be able to use the signals properly is not paying attention to the nature of the signals. Dear users: Our most important priority is to save your capital. Do not use other exchanges, the risk of using the signals in other exchanges and in the spot section is very high. Also, keep in mind that all signals are short-term, with more than 90% of mini-targets being touched in less than 6 hours.
⚠️⚠️ بسیار مهم:
یکی از مهمترین مواردی که باعث میشود نتوانید از سیگنالها به درستی استفاده کنید، عدم توجه به ماهیت سیگنالهاست، کاربران عزیز: مهمترین اولویت ما حفظ سرمایه شماست، لطفا دقت کنید، همه سیگنالها بر اساس مارکت فیوچرز صرافی بایننس ارائه میشوند، لطفا از سیگنالها در سایر صرافی ها استفاده نکنید، ریسک استفاده از سیگنالها در صرافی های دیگر و در بخش اسپات بسیار بالاست. همچنین فراموش نکنید، همه سیگنالها کوتاه مدت هستند و در بیش از ۹۰ درصد موارد مینی تارگت، کمتر از ۶ ساعت تاچ میشود.

@tot_support
5/16/2021 8:27:35 PM
Why short-term signals? 
1- Low dependence on medium and long-term market conditions
2- Quick liquidation
3- Capital involvement in less than a few hours
4- Low stress
5- More transactions

چرا سیگنالهای کوتاه مدت؟ 
۱- وابستگی کم به شرایط میان مدت و بلند مدت بازار 
۲- نقد شوندگی سریع 
۳- درگیری سرمایه کمتر از چند ساعت
 ۴- استرس کم
 ۵- تعداد معاملات بیشتر

@tot_support
5/16/2021 6:53:21 PM
� Important:

All signals are short term ,not enter more than one percent of your assets in each position.
Cryptocurrency investments are completely risky.
Make investments wisely according to your own risk tolerance.
When the market is unstable , try not to trade immediately, wait for the pullback to reach the optimal point, in which case your profit or loss is at its best.
Whenever several signals are sent at the same time, it is better to select one signal, or divide a certain value between several signals.
If the mini-target is not touched within 5 hours after the signal is sent, we suggest you exit the trade in a favorable position. Also, if the mini-target is touched and then the price reaches the entry area, do not enter the position.

همه سیگنالها کوتاه مدت هستند، بیشتر از یک درصد از کل دارایی خود را به یک سیگنال اختصاص ندهید،سرمایه گذاری در رمز ارزها پر ریسک است، پس متناسب با تحمل ضرر خود اقدام کنید.
هنگامی که بازار بی ثبات است ، سعی کنید بلافاصله معامله نکنید ، منتظر بمانید تا پولبک به نقطه مطلوب برسد ، در این صورت سود یا زیان شما در بهترین حالت است.
هرگاه چندین سیگنال به طور همزمان ارسال می شود ، بهتر است یک سیگنال را انتخاب کنید ، یا مقدار مشخصی را بین چندین سیگنال تقسیم کنید.
اگر۶ تا ۵ ساعت پس از صدور سیگنال ، مینی تارگت تاچ نشد، پیشنهاد میکنیم در موقعیتی مطلوب از معامله خارج شوید. همچنین اگر مینی میکرو تارگت تاچ شد و سپس قیمت به ناحیه ورود رسید بهتر است وارد پوزیشن نشوید.

https://www.instagram.com/timeoftrade_futures
5/16/2021 6:05:24 PM
Why short-term signals? 
1- Low dependence on medium and long-term market conditions
2- Quick liquidation
3- Capital involvement in less than a few hours
4- Low stress
5- More transactions

چرا سیگنالهای کوتاه مدت؟ 
۱- وابستگی کم به شرایط میان مدت و بلند مدت بازار 
۲- نقد شوندگی سریع 
۳- درگیری سرمایه کمتر از چند ساعت
 ۴- استرس کم
 ۵- تعداد معاملات بیشتر

@tot_support
5/16/2021 4:46:30 PM
⚠️ HIGH RISK, MANAGE YOUR CAPITAL ⚠️
5/16/2021 4:02:25 PM
�� Dear users: We put some of the signals in the free channel for free and without any restrictions. Even beginners, or those who can not afford to buy a Pro account can also use some of the signals. Therefore, you do not have to incur costs. In the Pro channel, only the number of signals and the probability of signal growth is higher, and we also try to report the probability of sending a signal 2 hours earlier. So stay on the free channel for a while, if you are sure, buy an account.
�� کاربران عزیز : ما بخشی از سیگنالها را بصورت رایگان و بدون هیچ محدودیتی در کانال فری قرار میدهیم. تا افراد مبتدی، یا افرادی که توان خرید اکانت پرو را ندارند نیز بتوانند از بخشی از سیگنالها استفاده کنند. بنابر این ، لازم نیست خود را متحمل هزینه کنید. در کانال پرو صرفا تعداد سیگنالها و احتمال رشد سیگنالها بیشتر است، و همچنین سعی میشود ۲ ساعت زودتر، احتمال ارسال سیگنال را گزارش دهیم. بنابر این مدتی در کانال فری باشید، در صورتی که اطمینان داشتید، اقدام به خرید اکانت کنید.
@tot_support
5/16/2021 2:41:11 PM
ℹ️ Dear users: the reason for not sending a signal to protect your capital, please be patient, the standard defined for our signals is a stop loss of less than 4.5%, the average current market fluctuations in a two-day period is more than this number, be patient, signal will be sent.
 کاربران عزیز: دلیل عدم ارسال سیگنال حفظ سرمایه شماست، لطفا صبور باشید، استاندارد تعریف شده برای سیگنالهای ما حد ضرر کمتر از ۴.۵ درصد است، میانگین نوسانات فعلی بازار در یک دوره دو روزه بیش از این عدد است، صبور باشید، سیگنال ارسال خواهد شد.
5/15/2021 4:48:15 PM
It is better to stay away from the trade in these circumstances.
بهتر است در این شرایط از معامله دور باشید.
5/15/2021 7:38:35 AM

5/15/2021 6:39:13 AM
Dear users, this discount is over.
کاربران گرامی این تخفیف به اتمام رسید.
5/14/2021 7:34:00 PM
The schedule for sending signals is currently based on this, the signals are sent every two hours, so that it starts at 00:30 in the morning in Iran time and there is a possibility of sending every two hours, in the UTC time from 00:00 And there is a possibility of sending every 2 hours, in the sense that we do not send any signal between these hours, so for your well-being and to regulate the signal sending procedure, consider this schedule until further notice, so it is not necessary. Wait for the signal between these hours.
برنامه ارسال سیگنال ها فعلا بر این اساس است، سیگنالها هر دو ساعت یکبار ارسال میشوند، به این شکل که به وقت ایران از 00:30 بامداد شروع و هر دوساعت احتمال ارسال وجود دارد، به وقت UTC از 00:00 بامداد شروع و هر ۲ ساعت احتمال ارسال وجود دارد، به این مفهوم که ما هیچ سیگنالی بین این ساعات ارسال نمیکنیم، از این جهت برای رفاه حال شما و نظم بخشی به روال ارسال سیگنالها این زمانبندی را تا اطلاع بعدی مد نظر بگیرید، بنابر این لازم نیست بین این ساعات منتظر سیگنال بمانید. 

IRAN-START: 
00:30,02:30,04:30.....20:30,22:30

UTC-START:
00:00,02:00,04:00.....20:00,22:00
5/14/2021 7:10:24 PM

5/13/2021 8:04:09 PM
ℹ️ Dear users: the reason for not sending a signal to protect your capital, please be patient, the standard defined for our signals is a stop loss of less than 4.5%, the average current market fluctuations in a two-day period is more than this number, be patient, signal will be sent.
 کاربران عزیز: دلیل عدم ارسال سیگنال حفظ سرمایه شماست، لطفا صبور باشید، استاندارد تعریف شده برای سیگنالهای ما حد ضرر کمتر از ۴.۵ درصد است، میانگین نوسانات فعلی بازار در یک دوره دو روزه بیش از این عدد است، صبور باشید، سیگنال ارسال خواهد شد.
5/13/2021 6:52:41 AM
Unfortunately, in this survey, more than 35% of the participants do not pay attention to the nature of the signals and use the signals in the spot section. Please note that all signals in this channel are futures, also all signals are short and should be less than 6 hours. Touch the mini-target, otherwise it is better to leave the deal.
متاسفانه در این نظر سنجی، بیش از ۳۵ درصد از شرکت کنندگان به ماهیت سیگنالها توجه نمیکنند و از سیگنالها در بخش اسپات صرافی بایننس استفاده میکنند، لطفا توجه کنید که همه سیگنالهای این کانال فیوچرز هستند، همچنین همه سیگنالها کوتاه مدت هستند و باید کمتر از ۶ ساعت مینی تارگت را تاچ کنند در غیر اینصورت بهتر است از معامله خارج شوید.
5/12/2021 7:17:45 PM

Channel Informations

Members: 13663

Last Update: 16/05/2021 20:27:35 PM

Invite Link: https://t.me/joinchat/K9NpzMxoAzY2Zjc8

Open Telegram Channel

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial