باشگاه مشتریان املاک زیبا ( شورا )

باشگاه مشتریان املاک زیبا ( شورا )

بهترین سیاست صداقت است https://t.me/realestatetehraneziba ( تاجیک ( ۰۲۱۸۸۷۵۵۵۰۰ )
باشگاه مشتریان املاک زیبا ( شورا )

Posted By ALI TAJIK 3/21/2020 12:26:04 AM

Channel Informations

Members: 170

Last Update: 06/10/2021 07:09:09 AM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

منظور از طلق در سند مالکیت چیست؟  طلق: ملکی است که متعلق به مالک بوده و هیچ گونه ادعای مالکیت نسبت به آن وجود ندارد. طلق یعنی آزاد و بدون مانع می باشد. ...
Read More
Posted By ALI TAJIK 11/7/2019 11:48:26 PM
https://tgio.net/re/realestatetehraneziba ...
Read More
Posted By ALI TAJIK 11/13/2019 2:40:03 PM
منظور از طلق در سند مالکیت چیست؟  طلق: ملکی است که متعلق به مالک بوده و هیچ گونه ادعای مالکیت نسبت به آن وجود ندارد. طلق یعنی آزاد و بدون مانع می باشد. ...
Read More
Posted By A T 7/25/2020 10:07:34 PM
معمولا براي افرادي كه مشكلي در خصوص " قرارداد يا معامله اي " پيش ميايد و به دادسرا مراجعه ميكنند ميگويند :   ١.نخوانده امضا كرده اند  ٢.رودربايستي كرده اند  ٣.مشاور ،متخصص خوب نداشتند  ٤. طمع كرده اند ...
Read More
Posted By ALI TAJIK 11/7/2019 11:22:18 PM