نهنگ صورتی

نهنگ صورتی

اراجیف حضرت من @Amir_isfahani
عطش تنش، تشنگی لبش ، پاره پاره پیکرش و رگبار تیغ آفتاب. غوطه ور در خون ،در غربت یک ظهر بی پایان. همان هنگام که آخرین نفسش، بوی گاز خردل می گرفت. سوزشی داشت از عمق وجود، در نهایت ادب، با شرمندگی تمام، آخرین کلام.
" یا حسین "
 هیاهوی خمپاره ها شکست.
@nahangesorati

https://www.instagram.com/p/B2HWiE1Bo4t/?igshid=3tc8qz0fsjut
9/7/2019 9:25:16 PM
نهنگ صورتی
�شماره جديد نشريه طنز #خطشه منتشر شد.

�هرهفته پنج شنبه ها مجله اختصاصي طنز #خطشه را از ايمنا بخوانيد.

�@nahangesorati
4/25/2019 10:22:13 PM

Channel Informations

Members: 40

Last Update: 07/09/2019 21:25:16 PM

Invite Link: ...

Open Telegram Channel

Learn how create website from telegram channel

Here is an easy tutorial with small steps for tgio bot. All of your post will add to your website from today. Start now.

Start tutorial
�شماره جديد نشريه طنز #خطشه منتشر شد.  �هرهفته پنج شنبه ها مجله اختصاصي طنز #خطشه را از ايمنا بخوانيد.  �@nahangesorati ...
Read More
4/25/2019 10:22:13 PM